อบรมหลักสูตร Safety Management System และหลักสูตร Lead Auditor สำหรับบุคลากรใน Organization Chat 6 สถานศึกษา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเป็นไปทางเดียวกันทั้ง 6 สถานศึกษา ด้วยคุณภาพอันสูงสุด วิทยาลัยเทคนิคถลางได้จัดการอบรมหลักสูตรSafety Management System และหลักสูตร Lead Auditor สำหรับบุคลากรใน Organization Chat 6 สถานศึกษา ในวันที่ 24-30 เมษายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร