โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวแสด