โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ จัดโดยงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแวด