บุคลากร

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางทิพวรรณ  สายพิณ

ปร.ด. ฟิสิกส์

นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท้

วท.ม. ฟิสิกส์

นางอรทัย  ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นายปราโมทย์  สายภา

กศ.ม. คณิตศาสตร์

นางพนิดา  องค์สวัสดิ์

วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นางดาราวรรณ  รอดสิน

ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร

วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นายณราวิตญ์   มีดี

ศศ.ม. ภาษาไทย

นางขนิษฐา  ดาโรจน์

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวปรานี  ศรีมันตะ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางศิรินณา  ดอนชัย

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสุภัคสา  ศิริชนะ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 151581069_2915154618705964_7897661399187205039_n.jpg

นายธนพงษ์  ศักดิ์เจริญ

ค.บ. พลศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรีอัครวินทร์  พละศักดิ์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล

วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นายเกียรติพล บุญหล่อ

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นายชารินทร์ ลาฤทธิ์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี

ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวรัญญารัตน์  สิงห์คำ

ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันพิพัฒน์

ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวทิพยดา สาระชาติ

กศ.ม. ภาษอังกฤษ

นายธานินทร์ สันตะวงษ์

วท.บ. เคมี

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง

ศศ.บ. บรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 56907-768x1024.jpg

นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ

น.บ. นิติศาสตร์

นางสาวนฤมล ดวงชาทม

ศศ.ม. นวัตกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวดวงกมล สุริยงค์

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวเสาวรส แซ่แแดง

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวปาริฉัตร หารคำอุ้ย

ศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นายสัญชัย สุขเกษม

ค.บ. พลศึกษา

นางสาวกฤติกา  แตงโสกา

ศศ.บ. ภาษากฤษ